Urząd Gminy Słupia wita!

Herb Gminy SłupiaGmina Słupia jest położona w południowej części powiatu skierniewickiego w odległości 20 km od Skierniewic oraz we wschodniej części województwa łódzkiego między Warszawą

a Łodzią.

Czytaj więcej o Gminie Słupia

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę  złożyć  najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują i wspierają dzieło edukacji:   nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi,  a także uczniom i ich rodzicom. Dzisiejszy dzień jest bowiem świętem całej społeczności szkolnej. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie i ogromny wkład pracy w kształcenie, wychowanie oraz pomoc w odnajdywaniu pasji i wyborze życiowej ścieżki  dla kolejnych pokoleń. Jednocześnie życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz by Państwa praca przynosiła satysfakcję w realizowanej misji, jaką niewątpliwie jest troska o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży. Wójt Gminy Słupia Mirosław Matulski

W dniu 30 września 2021 r. Punkt Spisowy w Urzędzie Gminy w Słupi będzie czynny w godz. 7.30 – 18.00

Gminne Biuro Spisowe w Słupi informuje, że w dniu 30 września 2021 roku Punkt Spisowy w Urzędzie Gminy w Słupi będzie czynny w godz. 7.30 - 18.00

Gmina Słupia promuje szczepienia

 

Szczepimy się, bo chcemy wrócić do normalności. ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA SZCZEPIENIA przeciwko covid-19 SZCZEPIONKĄ PFIZER W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPI OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE - 511 447 135 w godz. pracy urzędu Zapisy na szczepienia przyjmowane są do dnia 22 września 2021 r. O terminie szczepienia zostaną Państwo poinformowani w dniu zapisu. MIEJSCE SZCZEPIENIA: OŚRODEK ZDROWIA W SŁUPI – weź ze sobą dowód osobisty W tym dniu mamy dla was: - loterię, w której udział biorą zaszczepione osoby (trzy losy wygrywają) - konsultację z lekarzem na temat szczepień.

ULOTKA

Jesienne zbiórka elektroodpadów na terenie powiatu Skierniewickiego

Regulamin jesienna zbiórka zsee powiat skierniewicki

Informacja dla właścicieli i opiekunów psów o obowiązku utrzymywania ich w swoich obejściach gospodarskich zabezpieczonych przed wydostaniem się ich na zewnątrz

Mieszkańcy Gminy Słupia

W związku z licznymi zgłoszeniami wpływającymi do Urzędu Gminy w Słupi dotyczącymi biegających po drodze psów właścicielskich, Urząd Gminy w Słupi przypomina właścicielom i opiekunom psów o obowiązku utrzymywania ich w swoich obejściach gospodarskich zabezpieczonych przed wydostaniem się ich na zewnątrz.

Biegające psy po drodze stanowią duże zagrożenie dla ludzi i dzieci oraz są uciążliwością dla użytkowników ruchu drogowego. Ugryzienie przez psa niesie za sobą wiele komplikacji (badania lekarskie, obserwacja, szczepienia) nie mówiąc, że jest zagrożeniem zdrowia,
a nawet życia dla tej osoby.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia „Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez dozoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi oraz dbania, by zwierzęta nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego”.

W związku z powyższym właściciel oraz opiekun psa nie może dopuścić, by mógł on wydostać się z posesji i bez opieki znajdować się np. na drodze czy chodniku.

Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych zasad regulaminu. W przypadku nie dostosowania się do powyższego sprawa zostanie zgłoszona do Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach celem nałożenia stosownej kary właścicielowi lub opiekunowi psa.

Ponadto przypomina się, że zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 281) „Kto nie zachowuje zwykłych bądź nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i kto dopuszcza się czynu przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 000,00 złotych albo karze nagany”.

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW WSI GZÓW

SZANOWNI MIESZKAŃCY WSI GZÓW,

Urząd Gminy w Słupi, informuje wszystkich mieszkańców wsi Gzów, że z dniem 15 września 2021 r. upływa termin płatności  trzeciej  raty  podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. 

Sołtys wsi nie będzie zbierał podatku, w związku z tym należność należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Słupi lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy: BSZŁ O/Słupia Nr 54  9288 1079 1720 0446 2000 0050

W związku z tym proszę o dotrzymanie powyższego terminu.

Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski

Targi AGRO-Bratoszewice

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią Covid-19 przystępuje do organizacji targów i wystaw o charakterze upowszechnieniowym, wspierających rozwój produkcji rolniczej i obszarów wiejskich.

Licząc na wzajemność we współpracy – pracujemy na rzecz mieszkańców Państwa jednostki administracyjnej – prosimy o opublikowanie na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych zarządzanych przez urząd informacji o naszym przedsięwzięciu: plakatu i ewentualnie mapki. Targi AGRO-Bratoszewice odbędą się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy, Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego i Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. W programie szeroka oferta środków do produkcji rolnej, prezentacja lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego realizowanego w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, prezentacja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich i wiele innych działań merytorycznych, np. w ramach odbywającego się równorzędnie Dnia Kukurydzy na Kiszonkę.

Ogłoszenie tych informacji pomoże w ożywieniu relacji rozluźnionych przez epidemię między naszym ośrodkiem a rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich gminy/miasta/powiatu – w interesie i dla dobra obu stron.

Sołectwa na Plus


Wójt Gminy Słupia – Pan Mirosław Matulski informuje, iż w dniu 15 lipca 2021 roku zawarł umowy z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach dot. następujących projektów:
1) „Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w miejscowości Słupia”
Wartość całkowita projektu wynosi 10 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 10 000,00 PLN (co stanowi 100,00 % całkowitych kosztów projektu).
Termin realizacji od dnia 01 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.
Celem realizacji projektu jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego, co przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców. W ramach operacji zostanie rozbudowana siłownia zewnętrzna poprzez doposażenie jej w dodatkowe urządzenia do ćwiczeń, tj. twister, wahadło, wyciskanie leżąc i siedząc oraz narciarz – urządzenia, za pomocą których wzmacnia się siłę mięśni kończyn dolnych, brzucha oraz mięśni w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. Projekt sprawi, że więcej osób będzie mogło korzystać z niej równocześnie. Z siłowni korzystają i będą mogły korzystać zarówno osoby młode jak i seniorzy, a zakres ćwiczeń będzie bardziej różnorodny.
2) „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Winna Góra”
Wartość całkowita projektu wynosi 10 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 10 000,00 PLN (co stanowi 100,00 % całkowitych kosztów projektu).
Termin realizacji od dnia 01 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.
Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Winna Góra poprzez remont świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje społeczno – kulturalne.
W ramach operacji zostanie wyremontowana świetlica wiejska posadowiona we wsi Winna Góra, która spełnia funkcje społeczno-kulturalne poprzez położenie płytek na schodach zewnętrznych. Obecnie zniszczone schody wymagają pilnej naprawy, ponieważ nie tylko szpecą, lecz również stwarzają zagrożenie dla osób korzystających ze świetlicy. Powodują, iż jest to miejsce niezbyt sprzyjające spotkaniom.
3) „Altana ogrodowa w Zagórzu”
Wartość całkowita projektu wynosi 14 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 14 000,00 PLN (co stanowi 71,43 % całkowitych kosztów projektu).
Termin realizacji od dnia 01 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.
Projekt dotyczy budowy altany ogrodowej pełniącej funkcję rekreacyjną na terenie gminy Słupia, na którym mieści się Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności terenu, a także stworzenie miejsca spotkań lokalnej społeczności. Budowa altany przyczyni się do poprawy ładu przestrzennego, organizowania spotkań na świeżym powietrzu oraz zrzeszy mieszkańców sołectwa w różnym wieku. Poprawi się komfort użytkowania świetlicy sołeckiej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach przesyła ogłoszenie MRiRW w sprawie składania wniosków o udzielnie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% kosztów poniesionych w związku z BIOASEKURACJĄ gospodarstw utrzymujących świnie

OGŁOSZENIE_MINISTRA_ROLNICTWA_I_ROZWOJU_WSI (1)

Aktualna sytuacja epizootyczną dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świń w stadach świń oraz u dzików na terenie kraju.

PISMO PIWETZ.OZZ.5101.2.1.2021(25.1) UG

Następne »