Informacja o zawartych umowach na realizację małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich

Wójt Gminy Słupia – Pan Mirosław Matulski informuje, iż w dniu 19 czerwca 2019 roku zawarł umowy z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa na realizację małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, w terminie od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku.

1) Umowa Nr 388/RŚ/19 dot. projektu pn: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzów”.

Wartość całkowita projektu wynosi 10 625,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 10 000,00 PLN (co stanowi 94,12% całkowitych kosztów projektu) pozostała kwota 625,00 PLN stanowi wkład własny gminy.

Termin realizacji od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku.

Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Gzów poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje społeczno – kulturalne. Realizacja operacji przyczyni się do lepszej organizacji spotkań mieszkańców, integracji mieszkańców, a także do wzmocnienia więzi międzypokoleniowej mieszkańców miejscowości Gzów. Ponadto operacja będzie wpływać na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, a także na wzrost atrakcyjności miejscowości oraz aktywizację jej mieszkańców. Mieszkańcy spędzając wspólnie czas będą się integrować wokół wspólnych działań oraz nawiązywać i wzmacniać więzi społeczne. Operacja przyczyni się do poszerzenia kręgu zainteresowań, umiejętności oraz mobilizowania społeczności lokalnej do aktywnego wykorzystania czasu wolnego. Poprzez podjęcie takiej inicjatywy chcemy budować poczucie tożsamości lokalnej. Projekt będzie realizowany przez sołectwo Gzów wspólnie z Gminą Słupia. Wyposażenie świetlicy przyczyni się do wykorzystania zasobów kulturalnych społeczności lokalnej, a także do promocji miejscowości. W ramach projektu zostanie zakupionych 125 sztuk krzeseł świetlicowych.

2) Umowa Nr 389/RŚ/19 dot. projektu pn: Strefa wypoczynku dla wszystkich pokoleń – budowa siłowni zewnętrznej  przy boisku sportowym w miejscowości Słupia”.

Wartość całkowita projektu wynosi 11 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 10 000,00 PLN (co stanowi 90,91% całkowitych kosztów projektu) pozostała kwota 1 000,00 PLN stanowi wkład własny gminy.

Termin realizacji od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku.

Celem realizacji projektu jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego, co przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców. Celem projektu jest budowa siłowni zewnętrznej dla aktywnych mieszkańców sołectwa Słupia. Miejsce to przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na rozwój pod względem rekreacyjnym i zaspokoi potrzeby społeczne mieszkańców. Oferowane urządzenia są niezbędnym wyposażeniem miejsc do spędzania czasu na wolnym powietrzu. Urządzenia przeznaczone będą dla wszystkich lubiących aktywny wypoczynek. Są doskonałym uzupełnieniem dla osób uprawiających Nordic Walking, wzmacniają mięśnie i zwiększają kondycję osób ćwiczących. Realizacja projektu na pewno poprawi samopoczucie i kondycję mieszkańców oraz zaktywizuje mieszkańców zarówno młodych, jak i starszych do wspólnych działań.

3) Umowa Nr 390/RŚ/19 dot. projektu pn: Aktywizacja mieszkańców poprzez remont łazienki oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagórze”.

Wartość całkowita projektu wynosi 10 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 10 000,00 PLN (co stanowi 100,00% całkowitych kosztów projektu).

Termin realizacji od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku.

Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Zagórze poprzez remont łazienki oraz doposażenie świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje społeczno – kulturalne. Realizacja operacji przyczyni się do lepszej organizacji spotkań mieszkańców, integracji mieszkańców, a także do wzmocnienia więzi międzypokoleniowej mieszkańców miejscowości Zagórze. Ponadto operacja będzie wpływać na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, a także wpłynie na wzrost atrakcyjności miejscowości oraz aktywizację jej mieszkańców. Realizacja projektu poprawi warunki aktywnego spędzania czasu wolnego, co przyczyni się do poprawy relacji mieszkańców. Dzięki przedmiotowej operacji, mieszkańcy spędzając wspólnie czas będą się integrować wokół wspólnych działań oraz nawiązywać i wzmacniać więzi społeczne. Ponadto operacja przyczyni się do poszerzenia kręgu zainteresowań, umiejętności oraz mobilizowania społeczności lokalnej do aktywnego wykorzystania czasu wolnego. Operacja będzie realizowana przez sołectwo Zagórze wspólnie z Gminą Słupia. Realizacja zadania przyczyni się również do promocji miejscowości.

Realizacja powyższych projektów umożliwi mieszkańcom działania na rzecz aktywizacji i integracji przez cały rok. Budynki należące do Gminy Słupia, dzięki uzyskanym dofinansowaniom stają się atrakcyjniejsze zarówno dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających naszą Gminę.

Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matuski