Urząd Gminy Słupia wita!

Herb Gminy SłupiaGmina Słupia jest położona w południowej części powiatu skierniewickiego w odległości 20 km od Skierniewic oraz we wschodniej części województwa łódzkiego między Warszawą

a Łodzią.

Czytaj więcej o Gminie Słupia

INFORMACJA

dot. zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2022 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część kwoty wydanej na olej napędowy używany do produkcji rolnej winien złożyć wniosek do Wójta Gminy Słupia w terminie od 1 lutego 2022 r. do
28 lutego 2022 r.
wraz z fakturami VAT (lub ich  kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2021 r. do 31 stycznia 2022r.

Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wykorzystanego do upraw oraz do chowu lub hodowli bydła w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:

dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30 kwietnia 2022 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub w kasie Urzędu Gminy w Słupi.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 grudnia 2021 r. ( Dz. U. 2021 r. poz. 2266 ) w 2022 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

wniosek o zwrot podatku akcyzowego
klauzula informacyjna

                                                                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Słupia

                                                                                                                                                                                                                                                             /-/Mirosław Matulski

 

Informacja o planowanych przerwach w dostawie wody

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy w Słupi informuje o planowanych przerwach w dostawie wody w godzinach 9.00 – 14.00 dla wsi Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Marianów, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje zgodnie z poniższym harmonogramem:

Styczeń – 20.01.2022

Luty – 17.02.2022

Marzec – 17.03.2022

Kwiecień – 21.04.2022

Maj – 19.05.2022

Czerwiec  – 14.06.2022

Lipiec – 21.07.2022

Sierpień – 18.08.2022

Wrzesień – 15.09.2022

Październik – 20.10.2022

Listopad – 17.11.2022

Grudzień – 15.12.2022

Planowane wyżej wyłączenia spowodowane są koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych na stacji uzdatniania wody w Winnej Górze.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Słupia

 Mirosław Matulski

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku Główny Urząd Nadzoru i Budownictwa uruchomił Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB). W związku z tym każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r., natomiast dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jak można składać deklaracje?

Deklaracje można składać:

 1. w formie elektronicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęca się wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
 2. w formie papierowej, mieszkańcy Gminy Słupia – wypełniony dokument (do pobrania na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania) mogą wysłać listem albo złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia.

Deklaracje złożone w formie papierowej zostaną wprowadzone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przez pracowników Urzędu Gminy.

Rejestracji podlegają wszelkie źródła ciepła, wykorzystywane zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i również podgrzewania wody. To m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, czyli na węgiel, drewno itp. Ponadto pompy ciepła, kolektory słoneczne, urządzenia wykorzystujące energię elektryczną, np. bojler elektryczny. Zgłosić trzeba również kominki, piece kaflowe, czy kuchnie węglowe, nawet pomimo tego, że wykorzystywane są go tylko okazjonalnie lub nie są już eksploatowane.

Należy złożyć deklaracje zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych, które posiadają źródło ogrzewania.

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Wzory deklaracji

Formularz A

Formularz B

Więcej informacji dla Mieszkańców Gminy Słupia udzielamy pod numerem telefonu: 46 831 55 91 wew. 12.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2022 roku

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok określone są Uchwałą Nr XI/53/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 6 listopada 2019 roku

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości

Nowości w programie „Czyste Powietrze” planowane na 2022 r.

Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to najbliższe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2022 r. w zakresie „Czystego Powietrza”.

 

Wprowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwie fazy.

 

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r.

W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający następujące zasady:

 • Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
 • Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
 • Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
 • Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;
 • Liczba transz rozliczeń – do pięciu;
 • Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”.

 

Dodatkowe wsparcie dla wnioskodawców

Równolegle w 2022 r. będą trwały prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

 

Proste zasady dla wszystkich

Ponadto, w wyniku doświadczeń z dotychczasowego wdrażania „Czystego Powietrza” oraz postulatów zgłaszanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, organizacje branżowe i pozarządowe, zmodyfikowano niektóre zapisy we wszystkich częściach programu i jego załącznikach.

Najważniejsze ze zmian, które niebawem będą obowiązywać to:

 • Uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;
 • Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;
 • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;
 • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

 

Szczegóły już w styczniu

Zmiany do programu „Czyste Powietrze” zostały już zaopiniowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz przyjęte 17.12.2021 r. przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwają prace nad dokumentacją programową, która jest konieczna do uruchomienia naboru na nowych warunkach. Data wejścia w życie zmienionego programu wraz z ułatwieniami oraz rozpoczęcia naboru zostanie podana w styczniu 2022 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienioną wersją poniżej załączonego programu „Czyste Powietrze”.

Obraz zawiera następujące życzenia: W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć przede wszystkim zdrowia, spokoju, wielu radosnych chwil spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje na nowo tę Dobrą Nowinę, a Nowy Rok 2022 przyniesie pomyślność i szczęście

Informuję, że w dniu 31 grudnia kasa Urzędu Gminy w Słupi będzie czynna do godziny 10.30.

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

Informuję, że w dzień 24 grudnia 2021 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Słupi w zamian za dzień 25 grudnia 2021 roku (święto przypadające w sobotę).

Informuję, że w dzień 7 stycznia 2022 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Słupi w zamian za dzień 1 stycznia 2022 roku (święto przypadające w sobotę).

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Słupia z dnia 1 grudnia 2021  roku w sprawie ustalenia dnia wolnego.

 

Z głębokim żalem żegnamy Sołtysa wsi Gzów Śp. Jana Dudę oraz Sołtysa wsi Winna Góra Śp. Jana Frydrycha, których Pan Bóg powołał do siebie. Wspominamy wszystkie sprawy i działania, gdzie oddani pracy na rzecz społeczności lokalnej, pełnili swoją funkcję zawsze z pasją i zaangażowaniem. Jednocześnie łączymy się w smutku i żałobie z ich rodzinami i bliskimi.

Sołectwa NA PLUS

Gmina Słupia informuje, iż w ramach programu ‚Sołectwo na Plus” zrealizowano projekt pn: „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w miejscowości Winna Góra”, w ramach którego wykonano remont świetlicy wiejskiej poprzez malowanie ścian zewnętrznych oraz położenie płytek na schodach. Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 PLN.


Gmina Słupia informuje, iż w ramach programu ‚Sołectwo na Plus” zrealizowano projekt pn: „Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w miejscowości Słupia”, w ramach którego zamontowano następujące urządzenia: twister, wahadło, wyciskanie siedząc, wyciskanie leżąc, narciarz. Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 PLN.

 

 


Gmina Słupia informuje, iż w ramach programu ‚Sołectwo na Plus” zrealizowano projekt pn: „Altana ogrodowa w Zagórzu”, w ramach którego wykonano altanę ogrodową. Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łodzkiego w kwocie 10 000,00 PLN.

Następne »