Informacja dotycząca taryfy za wodę i ścieki obowiązująca od 2021 roku

Urząd Gminy w Słupi informuje, iż w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2021r. nowych stawek opłat za wodę i za ścieki prosi się mieszkańców o spisanie stanu liczników oraz podliczników wody.

O wskazaniach wodomierzy należy  poinformować Urząd Gminy w Słupi osobiście bądź pod nr tel. 46 831-55-91 wew. 19. w terminie do dnia 31 grudnia 2020r.

 

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

 

Informacja

 

W związku z otrzymaniem decyzji PGW Wody Polskie zatwierdzającej nowe stawki opłat za wodę
i ścieki na lata 2021 – 2023 informuję, że od 1 stycznia 2021r. obowiązywać będą następujące stawki:

woda

Taryfa grupowa odbiorców Rodzaj cen
i stawek opłat
Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023
Odbiorcy wykorzystujący wodę do celów socjalno-bytowych oraz służących zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych (gospodarstwa domowe); rozliczani wg wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. Cena za 1m3 wody 2,01 zł netto 1,90 zł netto 1,93 zł netto
Odbiorcy wykorzystujący wodę do celów gospodarczych, którzy prowadzą działalność w sferze handlowej, składowej, transportowej lub usługowej, jak również jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, urząd gminy, bank, poczta), pobierający wodę z w związku z prowadzoną działalnością, Gminę Słupia, która będzie obciążana za wodę wykorzystywaną do celów gaśniczych i przeciwpożarowych; rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym Cena za 1m3 wody 2,13 zł netto 2,02 zł netto 2,05 zł netto
Abonament przez cały okres obowiązywania taryfy będzie wynosił 6,00 zł netto na kwartał
 

ścieki

Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe z gospodarstw domowych rozliczani kwartalnie w oparciu o ilość pobranej wody wg wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego Cena za 1m3 ścieków 4,39 zł netto 4,42 zł netto 4,44 zł netto
Odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne z działalności handlowej, składowej, transportowej lub usługowej, jak również jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, urząd gminy, bank, poczta) rozliczani kwartalnie w oparciu o ilość pobranej wody wg wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego Cena za 1m3

ścieków

4,43 zł netto 4,46 zł netto 4,48 zł netto

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski