Gospodarka odpadami komunalnymi

Od kwietnia odbierane są bioodpady

Urząd Gminy w Słupi przypomina, że zgodnie z harmonogramem odbierania odpadów komunalnych, w okresie od kwietnia do października z brązowych pojemników odbierane są bioodpady.

****************************

Tymczasowe zamknięcie PSZOK

W związku z sytuacja związaną z zagrożeniem koronawirusem firma EKO-REGION Sp. z o. o. z/s w Bełchatowie informuje o tymczasowym zamknięciu Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Julkowie począwszy od dnia 14.03.2020 r. do odwołania. 

******************

Odbiór odpadów komunalnych w 2020 roku

Obecna polityka środowiskowa oraz rosnące koszty gospodarowania odpadami w ostatnich latach wymuszają na samorządach bardzo duże podwyżki opłat za odbiór śmieci. Ma to związek choćby z opłatą marszałkowską, pobieraną za składowanie 1 tony odpadów, która jeszcze niedawno wynosiła 24 zł za tonę, natomiast w 2020 roku wyniesie 270 zł za tonę. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być pokryte w całości z opłat pobieranych od mieszkańców. Rosnące koszty dla gmin oznaczają zatem konieczność ich przerzucenia na właścicieli nieruchomości Gmina Słupia posiada umowę z podmiotem odbierającym odpady komunalne obowiązującą do końca 2020 roku, dlatego zmiany będą wprowadzane dopiero od 2021 roku. Na dzień dzisiejszy nie jest zatem planowana zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych wynosi:

7,70 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku zadeklarowanej segregacji odpadów,

15,40 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady będą zbierane w sposób zmieszany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w systemie miesięcznym do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

W 2020 roku terminy odbioru odpadów komunalnych nie uległy zmianie i będzie następował w każdą trzecią środę miesiąca dla miejscowości: Gzów, Modła, Słupia, Zagórze, w każdy trzeci czwartek miesiąca dla wsi: Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Marianów, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje. Z informacji otrzymanych od mieszkańców wynika, że omyłkowo otrzymali błędne kalendarzyki z terminami odbierania śmieci. W związku z tym, poniżej zamieszczamy prawidłowy harmonogram. Mieszkańcy otrzymają również poprawioną informację od firmy EKO-REGION.

Poniżej harmonogram odbioru dla poszczególnych miejscowości:

odbiory w III środy miesiąca

Gzów, Modła, Słupia, Zagórze

odbiory w III czwartki miesiąca

Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Marianów, Podłęcze, Winna Góra,

Wólka-Nazdroje

Śmieci zbierane będą w godzinach od 6.00 do 20.00.

 

Przypominamy również, że w okresie od listopada do marca z brązowych pojemników odbierany będzie popiół pochodzący z palenisk domowych. W pozostałe miesiące w pojemnikach tych należy wystawiać odpady bio.

***************************************************

Urząd Gminy w Słupi przypomina, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na 2019 rok, październik jest ostatnim miesiącem, w którym odbierane będą odpady bio. Prosimy zatem o wystawienie wszystkich pojemników, ponieważ w okresie od listopada do marca z brązowych pojemników odbierany będzie popiół pochodzący z palenisk domowych.

***************************************************

Urząd Gminy w Słupi przypomina, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na rok 2019 dla wsi Bonarów, Krosnowa, Marianów, Nowa Krosnowa, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje odbiór odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu przeprowadzony będzie w najbliższą sobotę (17 czerwca 2019), ponieważ dzień, w którym wypada trzeci czwartek miesiąca jest dniem wolnym od pracy. 

********************************************************

Urząd Gminy w Słupi przypomina, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na rok 2019 dla wsi Bonarów, Krosnowa, Marianów, Nowa Krosnowa, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje odbiór odpadów komunalnych w miesiącu czerwcu przeprowadzony będzie w najbliższą sobotę (22 czerwca 2019), ponieważ dzień, w którym wypada trzeci czwartek miesiąca jest dniem wolnym od pracy.Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Słupia

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Słupia zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 roku

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Od kwietnia odbieramy bioodpady

Przypominamy, że odbiór popiołu z brązowych pojemników, zgodnie z harmonogramem realizowany jest do marca. Oznacza to, że po marcowym odbiorze śmieci do brązowych koszy nie należy wyrzucać już popiołu, ponieważ w kwietniu z tych pojemników będą już zabierane bioodpady.

UWAGA! Zmiana rachunku bankowego.

Wójt Gminy Słupia informuje, że zmianie uległ numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na potrzeby dokonywania wpłat wyodrębnione zostały indywidualne numery rachunków bankowych dla wszystkich podatników. Otrzymają Państwo zawiadomienia o numerze konta, na który należy dokonywać wpłat. Opłatę za śmieci można także tak jak do tej pory wnosić w kasie Urzędu Gminy.

Płatności, które były dokonane na dotychczasowy numer rachunku bankowego będą również zaksięgowane zgodnie z dyspozycją przelewu.

Pozostałe zobowiązania (np. podatek od nieruchomości, zapłata za zużytą wodę i ścieki, podatek transportowy) wobec Gminy Słupia należy uiszczać zgodnie z zasadami obowiązującymi do tej pory.

Jednocześnie informuję, że stawki opłaty oraz terminy płatności nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego.

Stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych wynosi:

7,70 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku zadeklarowanej segregacji odpadów,

15,40 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady będą zbierane w sposób zmieszany.

Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne  – w zależności od zadeklarowanej wielkości pojemnika:

 • pojemność 0,12 m320,00 zł dla odpadów segregowanych lub 40,00 zł dla odpadów zmieszanych,
 • pojemność 0,24 m340,00 zł dla odpadów segregowanych lub 80,00 zł dla odpadów zmieszanych,
 • każda większa pojemność pojemnika – 160,00 zł za 1 m3dla odpadów segregowanych lub 320,00 zł za 1 m3 dla odpadów zmieszanych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w systemie miesięcznym do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

w 2019 roku

Odpady odbierane będą w każdą III środę miesiąca dla miejscowości: Gzów, Modła, Słupia, Zagórze.

Odpady odbierane będą w każdy III czwartek miesiąca dla miejscowości: Bonarów, Krosnowa, Marianów, Nowa Krosnowa, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje.Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na rok 2018 dla wsi Gzów, Modła, Słupia, Zagórze odbiór odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu przeprowadzony będzie w najbliższą sobotę (18 sierpnia 2018), ponieważ dzień, w którym wypada trzecia środa miesiąca jest dniem wolnym od pracy.Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Słupia

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Słupia zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 roku

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gopodarstw domowych


Od kwietnia odbieramy bioodpady

Przypominamy, że odbiór popiołu z brązowych pojemników, zgodnie z harmonogramem realizowany jest do marca. Oznacza to, że po marcowym odbiorze śmieci do brązowych koszy nie należy wyrzucać już popiołu, ponieważ w kwietniu z tych pojemników będą już zabierane bioodpady.


Zmiana stawki opłaty za śmieci

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXV/180/17 Rady Gminy Słupia w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 286) od dnia 1 lutego 2018 roku zmieniła się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych wynosi:

7,70 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku zadeklarowanej segregacji odpadów,

15,40 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady będą zbierane w sposób zmieszany.

Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne  – w zależności od zadeklarowanej wielkości pojemnika:

 • pojemność 0,12 m320,00 zł dla odpadów segregowanych lub 40,00 zł dla odpadów zmieszanych,
 • pojemność 0,24 m340,00 zł dla odpadów segregowanych lub 80,00 zł dla odpadów zmieszanych,
 • każda większa pojemność pojemnika – 160,00 zł za 1 m3dla odpadów segregowanych lub 320,00 zł za 1 m3 dla odpadów zmieszanych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w systemie miesięcznym do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli:

 do 15 lutego 2018 r. – za styczeń,

do 15 marca 2018 r. – za luty,

do 15 kwietnia 2018 r. – za marzec,

do 15 maja 2018 r. – za kwiecień,

do 15 czerwca 2018 r. – za maj,

do 15 lipca 2018 r. – za czerwiec,

do 15 sierpnia 2018 r. – za lipiec,

do 15 września 2018 r. – za sierpień,

do 15 października 2018 r. – za wrzesień,

do 15 listopada 2018 r. – za październik,

do 15 grudnia 2018 r. – za listopad,

do 15 stycznia 2019 r. – za grudzień.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Słupi (bez dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banków lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

Numer konta bankowego Urzędu Gminy w Słupi, na który można dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 96 9288 1079 1720 0446 2000 0070.

Wpłat należy dokonywać terminowo. Osobom, u których powstaną zaległości z tego tytułu będą doliczane odsetki, a kwota zaległości wraz z odsetkami będzie ściągana na mocy postępowania egzekucyjnego.


Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

w 2018 roku

Odpady odbierane będą w każdą III środę miesiąca dla miejscowości: Gzów, Modła, Słupia, Zagórze.

Odpady odbierane będą w każdy III czwartek miesiąca dla miejscowości: Bonarów, Krosnowa, Marianów, Nowa Krosnowa, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje.

UWAGA!!!

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

 


Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

***

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Słupia

Informacja o miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 r.

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

***

Firmą odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Słupia w 2017 roku jest firma EKO-REGION Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie. Nie uległy zmianie również terminy odbioru śmieci, tj. w każdą trzecią środę miesiąca dla miejscowości: Gzów, Modła, Słupia, Zagórze, w każdy trzeci czwartek miesiąca dla wsi: Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Marianów, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje.

harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Stawka opłaty w 2017 roku nie zmieniła się i wynosi dla nieruchomości zamieszkałych – 6,50 zł od osoby, w przypadku zadeklarowanej segregacji odpadów i 13,00 zł od osoby, jeżeli odpady będą zbierane w sposób zmieszany.

Dla nieruchomości niezamieszkałych w zależności od zadeklarowanej wielkości pojemnika:

 • pojemnik 120 l – 15,00 zł dla odpadów segregowanych lub 30,00 zł dla odpadów zmieszanych,
 • pojemnik 240 l – 30,00 zł dla odpadów segregowanych lub 60,00 zł dla odpadów zmieszanych,
 • pojemnik 1000l – 120,00 zł dla odpadów segregowanych lub 240,00 zł dla odpadów zmieszanych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w systemie miesięcznym do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli:

 do 15 lutego 2017 r. – za styczeń,

do 15 marca 2017 r. – za luty,

do 15 kwietnia 2017 r. – za marzec,

do 15 maja 2017 r. – za kwiecień,

do 15 czerwca 2017 r. – za maj,

do 15 lipca 2017 r. – za czerwiec,

do 15 sierpnia 2017 r. – za lipiec,

do 15 września 2017 r. – za sierpień,

do 15 października 2017 r. – za wrzesień,

do 15 listopada 2017 r. – za październik,

do 15 grudnia 2017 r. – za listopad,

do 15 stycznia 2018 r. – za grudzień.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Słupi (bez dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banków lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

Numer konta bankowego Urzędu Gminy w Słupi, na który można dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 96 9288 1079 1720 0446 2000 0070.

Wpłat należy dokonywać terminowo. Osobom, u których powstaną zaległości z tego tytułu będą doliczane odsetki, a kwota zaległości wraz z odsetkami będzie ściągana na mocy postępowania egzekucyjnego.

***

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Gminy w Słupi albo
 • przesłać na adres: Urząd Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia albo
 • przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Słupi za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC.

Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

Wzór deklaracji będzie dostępny w pliku PDF, DOC na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupi pod adresem www.slupia.bipst.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Słupi www.slupia.com.pl oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Słupi.

Deklarację należy złożyć w terminie:

1) w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej druki deklaracji:

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ogłoszenie dotyczące zbiórki odpadów wielkogabarytowych ogłoszenie dotyczące zbiórki odpadów wielkogabarytowych

***

11 MAJA DNIEM BEZ ŚMIECENIA

dzien_bez_smieceniaprzetworzenie_ma_znaczenie

 Dzień bez Śmiecenia 2016 – artykuł

***

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Informacja o poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia o odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających bidegradacji przkazywanych do składowania osiągniętych przez Gminę Słupia w 2015 roku

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słupia zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Firmą odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Słupia, podobnie jak w latach ubiegłych, jest firma EKO-REGION Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie. Nie uległy zmianie również terminy odbioru śmieci, tj. w każdą trzecią środę miesiąca dla miejscowości: Gzów, Modła, Słupia, Zagórze, w trzeci czwartek miesiąca dla wsi: Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Marianów, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje.

harmonogram 2016

Stawka opłaty w 2016 roku nie zmieniła się i wynosi dla nieruchomości zamieszkałych – 6,50 zł od osoby, w przypadku zadeklarowanej segregacji odpadów i 13,00 zł od osoby, jeżeli odpady będą zbierane w sposób zmieszany.

Dla nieruchomości niezamieszkałych w zależności od zadeklarowanej wielkości pojemnika:

 • pojemnik 120 l – 15,00 zł dla odpadów segregowanych lub 30,00 zł dla odpadów zmieszanych,
 • pojemnik 240 l – 30,00 zł dla odpadów segregowanych lub 60,00 zł dla odpadów zmieszanych,
 • pojemnik 1000l – 120,00 zł dla odpadów segregowanych lub 240,00 zł dla odpadów zmieszanych.

W 2016 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w systemie miesięcznym do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli:

 do 15 lutego 2016 r. – za styczeń,

do 15 marca 2016 r. – za luty,

do 15 kwietnia 2016 r. – za marzec,

do 15 maja 2016 r. – za kwiecień,

do 15 czerwca 2016 r. – za maj,

do 15 lipca 2016 r. – za czerwiec,

do 15 sierpnia 2016 r. – za lipiec,

do 15 września 2016 r. – za sierpień,

do 15 października 2016 r. – za wrzesień,

do 15 listopada 2016 r. – za październik,

do 15 grudnia 2016 r. – za listopad,

do 15 stycznia 2017 r. – za grudzień.

Zadeklarowaną kwotę można wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Słupi (bez dodatkowych opłat), w placówkach pocztowych, w placówkach banków lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.

Numer konta bankowego Urzędu Gminy w Słupi, na który można dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 96 9288 1079 1720 0446 2000 0070.

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat. Osobom, u których powstaną zaległości z tego tytułu będą doliczane odsetki, a kwota zaległości wraz z odsetkami będzie ściągana na mocy postępowania egzekucyjnego.

Informacja na temat prawidłowej segregacji odpadów

segregacja odpadow suchychsegregacja szkło