Informacja dla właścicieli i opiekunów psów o obowiązku utrzymywania ich w swoich obejściach gospodarskich zabezpieczonych przed wydostaniem się ich na zewnątrz

Mieszkańcy Gminy Słupia

W związku z licznymi zgłoszeniami wpływającymi do Urzędu Gminy w Słupi dotyczącymi biegających po drodze psów właścicielskich, Urząd Gminy w Słupi przypomina właścicielom i opiekunom psów o obowiązku utrzymywania ich w swoich obejściach gospodarskich zabezpieczonych przed wydostaniem się ich na zewnątrz.

Biegające psy po drodze stanowią duże zagrożenie dla ludzi i dzieci oraz są uciążliwością dla użytkowników ruchu drogowego. Ugryzienie przez psa niesie za sobą wiele komplikacji (badania lekarskie, obserwacja, szczepienia) nie mówiąc, że jest zagrożeniem zdrowia,
a nawet życia dla tej osoby.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia „Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez dozoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi oraz dbania, by zwierzęta nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego”.

W związku z powyższym właściciel oraz opiekun psa nie może dopuścić, by mógł on wydostać się z posesji i bez opieki znajdować się np. na drodze czy chodniku.

Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych zasad regulaminu. W przypadku nie dostosowania się do powyższego sprawa zostanie zgłoszona do Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach celem nałożenia stosownej kary właścicielowi lub opiekunowi psa.

Ponadto przypomina się, że zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 281) „Kto nie zachowuje zwykłych bądź nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i kto dopuszcza się czynu przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 000,00 złotych albo karze nagany”.

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski