Informacja dotycząca Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy w Słupi informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn.zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie – odpowiednich Oddziałów.

W związku  z powyższym uprzejmie proszę o umożliwienie wstępu na teren lasów pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w celu wykonania czynności w realizacji zadania.

  Wójt Gminy Słupia

/-/Mirosław Matulski