„Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupia

Wójt Gminy Słupia informuje, że Gmina Słupia zamierza złożyć wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu polegającego na montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii (tj. montaż instalacji fotowoltaicznych, piece na biomasę) na budynkach prywatnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane osoby o wypełnienie i złożenie zamieszczonych poniżej ankiet oraz umowy w Urzędzie Gminy w nieprzekraczalnym terminie od dnia 08 marca 2021 roku do dnia 12 marca 2021 roku.

Proszę o zapoznanie się z załączonym poniżej Regulaminem uczestnictwa w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Słupia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Słupia zastrzega, że projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania z Instytucją Zarządzającą umowy o dofinansowanie na realizację projektu ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz otrzymania przez Gminę Słupia dofinansowania na jego realizację.

Wysokość dofinansowania 85% kosztów netto (mieszkaniec ponosi następujące koszty: 15% kosztów inwestycji netto plus podatek Vat naliczony od 100% wartości inwestycji  plus wszystkie niezbędne koszty niekwalifikowane (tj. niezbędne do realizacji projektu lecz wykraczające poza katalog kosztów kwalifikowanych narzucony przez Instytucję Zarządzającą, przez co nie podlegających refundacji w ramach projektu związanych z zakupem i montażem wybranej instalacji wraz z kompletnym osprzętem na terenie zgłaszanej nieruchomości).

Okres realizacji projektu, w tym montażu instalacji planowany jest w latach 2022-2023, z zastrzeżeniem że okres realizacji może ulec zmianie i uzależniony jest od procedury oceny projektów dokonywanej i podpisywania umów o dofinansowanie na ich realizację przez Instytucję Zarządzającą.

 

WAŻNE INFORMACJE:

  • instalacje zamontowane w ramach projektu nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, działalności gospodarczej oraz agroturystyki.
  • w przypadku wystąpienia takiej działalności uczestnik musi zobowiązać się do odrębnego opomiarowania części budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej, rolniczej, agroturystycznej.
  • rozdzielenia instalacji i spisania odrębnej umowy z zakładem energetycznym lub zamontowania podlicznika należy dokonać najpóźniej przed podpisaniem umowy wewnątrz projektowej z Gminą i montażem instalacji.
  • uczestnicy projektu nie powinni posiadać jakichkolwiek zaległych (wymagalnych) zobowiązań finansowych wobec Gminy Słupia z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.
  • instalacje fotowoltaiczne nie mogą być montowane na dachach pokrytych eternitem.

Do wypełnienia ankiet potrzebne są m.in.:

  • dokument, z którego wynika prawo własności nieruchomości;
  • dane o ilości zużycia energii za 2020 rok (kopia ostatniego rachunku za prąd);
  • numer ewidencyjny nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja;
  • dane dot. istniejącego kotła w budynku;
  • dane dot. konstrukcji dachu.

Ankiety powinny zawierać rzetelne dane, w szczególności faktyczne roczne zużycie prądu i w miarę dokładną powierzchnię dachu przeznaczoną pod montaż instalacji.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem www.slupia.com.pl w zakładce Strona główna

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 46 831 55 91.

 

Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1A

Załacznik Nr 1B

Załącznik Nr 2

Powierzchnia dachu potrzebna do montażu instalacji fotowoltaicznej

Szacowany koszt instalacji fotowoltaicznej