Ochrona środowiska

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Krosnowa III” o mocy do 4 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej realizowanej na dz. nr ewid. 137 obręb Krosnowa, gmina Słupia

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

******************

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1320E na odcinku od granicy z powiatem brzezińskim w kierunku miejscowości Słupia, powiat Skierniewice, woj. łódzkie”

obwieszczenie o złożeniu uzupełnienia do KIP

zawiadomienie o wezwaniu do uzupełnienia KIP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

*******************

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1319E w miejscowości Słupia, gm. Słupia, powiat Skierniewice, woj. łódzkie”

obwieszczenie o złożeniu uzupełnienia do KIP

obwieszczenie o wezwaniu do uzupełnienia KIP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

******************

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 175/1, 175/2 w obrębie Modła, gmina Słupia”

 

obwieszczenie o zebraniu materiałów dowodowych
obwieszczenie o złożeniu uzupełnienia do KIP

Zawiadomienie o wezwaniu do uzupełnienia KIP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

*******************

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

*******************

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

*******************

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej ”Krosnowa II” o mocy do 8 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej realizowanej na dz. nr ewid. 151/6, 150 obręb Krosnowa, gm. Słupia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

************

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej ”Krosnowa II” o mocy do 8 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej realizowanej na dz. nr ewid. 151/6, 150 obręb Krosnowa, gm. Słupia

Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opinia RDOŚ w Łodzi z dnia 24-06-2020

Opinia PPIS z dnia 18-05-2020

Opinia PPIS z dnia 26-06-2020

Opinia PGW Wody Polskie z dnia 18-08-2020

Opinia PGW Wody Polskie z dnia 26-05-2020

****************************

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej ”Krosnowa II” o mocy do 8 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej realizowanej na dz. nr ewid. 151/6, 150 obręb Krosnowa, gm. Słupia

Obwieszczenie o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do wniosku

********************************

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej ”Krosnowa II” o mocy do 8 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej realizowanej na dz. nr ewid. 151/6, 150 obręb Krosnowa, gm. Słupia

OBWIESZCZENIE o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia

********************************

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej ”Krosnowa II” o mocy do 8 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej realizowanej na dz. nr ewid. 151/6, 150 obręb Krosnowa, gm. Słupia

Obwieszczenie o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia

*************************************

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej ”Krosnowa II” o mocy do 8 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej realizowanej na dz. nr ewid. 151/6, 150 obręb Krosnowa, gm. Słupia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

*****************************

Informacja Mistrz Recyklingu

********************************

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Słupia na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”

Obwieszczenie
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Słupia na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”
****************************

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wydaniu decyzji Nr 103/2019, znak WOOŚ.420.95.2019.A.Ru.9 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 121152E Mszadla-Podłęcze”

*********************************

Recykling jest niezbędny!

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!

Dzieci i młodzież z klas 3-7 szkół podstawowych odpowiedzą na pięć pytań otwartych i dziesięć zamkniętych na temat selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów, także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Konkurs odbędzie się w terminie od 15-go stycznia do 30-tego marca 2019. Jak co roku mamy dla uczestników ciekawe gry edukacyjne. Odbędzie się wirtualna rozgrywka w recyklingu elektroodpadów – Liga Elektrorecyklingu.  Ekozespoły będą także wspólnie konstruować roboty z nowoczesnych materiałów o kosmicznych właściwościach!  Wezmą udział w kampanii „STOP jednorazowemu plastikowi”.

W kwietniu br. jury oceni nadesłane prace konkursowe i przyzna nagrody – przyrodnicze i techniczne wyjazdy studialne. Konkurs jest bezpłatny, wystarczy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie WWW.chlorofil.com.pl

Przystępując do konkursu dowiesz się, dlaczego tak ważna jest selektywna zbiórka odpadów. Dlaczego współczesny świat wciąż szuka nowych rozwiązań dla recyklingu i dlaczego coraz więcej przedmiotów projektuje się w  tzw. cyklu zamkniętym.

Konsumpcja; w tym produkcja, transport i dystrybucja dóbr, a więc produktów codziennego użytku: ubrań, żywności, urządzeń gospodarstwa domowego odpowiada za 50% emisji CO2. Umiejętne postępowanie z odpadami  dóbr konsumpcyjnych to bardzo ważne wyzwanie współczesnego świata. Już dzisiaj każdy Europejczyk wytwarza dziennie 1,3 kg odpadów dziennie, co stanowi 500 kg odpadów rocznie ( objętość worka typu big-bag o wymiarach 90 x 90 x90 cm).

Spróbujmy wyobrazić sobie małe fikcyjne miasteczko, w którym mieszka 10 tysięcy mieszkańców i nie ma odbioru śmieci. Gdyby każdy mieszkaniec ustawił swój roczny zbiór nieodebranych odpadów w jednym i tym samym miejscu, to po roku zbierania, mielibyśmy wysypisko śmieci o powierzchni prawie 1ha. Oczywiście nikt nie dopuści do tak absurdalnej sytuacji i w rzeczywistości odpady są nie tylko odbierane, ale dalej przetwarzane i poddawane recyklingowi.

Często potrzebna jest specjalistyczna wiedza jak je posegregować w bezpieczny sposób. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z jednej strony zawierają metale nieszlachetne takie jak stal czy aluminium lub miedź i metale cenne jak złoto, srebro, pallad, z drugiej zaś toksyczne składniki takie jak ołów, rtęć, kadm.  Zużyte urządzenia muszą być posortowane według kategorii i

skierowane do określonych centrów przetwarzania. W zależności od ich charakteru, zostaną one zdemontowane ręcznie w celu oczyszczenia, po czym wysłane do odpowiednich zakładów przetwórczych. Metale żelazne można ponownie wykorzystać w hutnictwie żelaza i stali, a metalenieżelazne: miedź, cynk, aluminium do wytwarzania elementów elektronicznych lub kabli. Niektóre tworzywa sztuczne trafią do zakładów, gdzie będą ponownie formowane lub wytłaczane w nowe formy użytkowe, niestety nie wszystkie tworzywa do tego się nadają. Bardzo groźne są polibromowane difenyloetery (PBDE). Te substancje zawarte są w tych samych elementach elektronicznych, w których znajdują się cenne metale takie jak złoto, srebro czy platyna. To grupa 209 różnych bromowanych chemikaliów używanych m. in. do opóźniania zapłonu tworzyw sztucznych. Uwolnione podczas nielegalnego demontażu odpadów elektroodpadów, mogą powodować nowotwory, uszkodzenia wątroby czy bezpłodność. Są bardzo groźne nie tylko dla osób, które nielegalnie demontują zużyty sprzęt – co jest karane prawem – ale dla całej społeczności ludzi mieszkających w pobliżu.

Pod koniec okresu użytkowania pomyśl o recyklingu zestarzałego przedmiotu i jego opakowania. To bardzo ważny moment w cyklu obiegu zamkniętego. Możesz skorzystać z kilku możliwości selektywnej zbiórki.

Dla ciebie, jako użytkownika najważniejszy jest czas kiedy korzystasz z urządzenia. Jak myślisz, który etap jest najważniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego?

Odpowiedź: Oczywiście ten etap najbardziej „ciąży” na środowisku naturalnym, w którym wydobywamy surowce, przetwarzamy je produkując przy tym odpady i zużywając ogromne ilości energii elektrycznej. Wpływ na środowisko naturalne można zmniejszyć poprzez umiejętne zaprojektowanie urządzeń w taki sposób, aby mogły służyć jak najdłużej, a ich poszczególne moduły nadawały się do recyklingu.

*******************************

Zgłoszenia przypadków istotnego naruszenia przepisów ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami

Informacja o możliwości zgłaszania do WIOŚ interwencji dotyczących przypadków naruszenia przepisów ochrony środowiska w tym z zakresu gospodarki odpadami

Kliknij, aby uzyskać dodatkowe informacje

**************************

Informacja o obowiązku składania informacji o wyrobach zawierających azbest

AZBEST – informacja dla mieszkańców

*************************

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dotycząca prowadzenia w latach 2016-2020 prac obserwacyjno-pomiarowych programu monitoringu lasów wszystkich form własności.

Informacja dla właścicieli lasów

*************************

Informacja dotycząca projektu pn. Program edukacji ekologicznej – „Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej”.

Program edukacji ekologicznej – Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej

*************************

Gmina Słupia w dniu 27 lutego 2012 roku podpisała umowę na „Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Słupia – etap I”. W pierwszym etapie przedsięwzięcia jest ujęte 36 nieruchomości z terenu gminy, szacowana masa z utylizowanego azbestu wyniesie około 134 Mg.
W przyszłości będą realizowane kolejne etapy mające na celu utylizację wyrobów zawierających azbest.

Informacje odnoście stanu wody z wodociągu gminnego aktualne
Informacje odnoście stanu wody z wodociągu gminnego archiwalne