INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW WSI GZÓW

SZANOWNI MIESZKAŃCY WSI GZÓW,

Urząd Gminy w Słupi, informuje wszystkich mieszkańców wsi Gzów, że z dniem 15 września 2021 r. upływa termin płatności  trzeciej  raty  podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. 

Sołtys wsi nie będzie zbierał podatku, w związku z tym należność należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Słupi lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy: BSZŁ O/Słupia Nr 54  9288 1079 1720 0446 2000 0050

W związku z tym proszę o dotrzymanie powyższego terminu.

Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski

Targi AGRO-Bratoszewice

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią Covid-19 przystępuje do organizacji targów i wystaw o charakterze upowszechnieniowym, wspierających rozwój produkcji rolniczej i obszarów wiejskich.

Licząc na wzajemność we współpracy – pracujemy na rzecz mieszkańców Państwa jednostki administracyjnej – prosimy o opublikowanie na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych zarządzanych przez urząd informacji o naszym przedsięwzięciu: plakatu i ewentualnie mapki. Targi AGRO-Bratoszewice odbędą się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy, Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego i Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. W programie szeroka oferta środków do produkcji rolnej, prezentacja lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego realizowanego w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, prezentacja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich i wiele innych działań merytorycznych, np. w ramach odbywającego się równorzędnie Dnia Kukurydzy na Kiszonkę.

Ogłoszenie tych informacji pomoże w ożywieniu relacji rozluźnionych przez epidemię między naszym ośrodkiem a rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich gminy/miasta/powiatu – w interesie i dla dobra obu stron.

Sołectwa na Plus


Wójt Gminy Słupia – Pan Mirosław Matulski informuje, iż w dniu 15 lipca 2021 roku zawarł umowy z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach dot. następujących projektów:
1) „Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w miejscowości Słupia”
Wartość całkowita projektu wynosi 10 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 10 000,00 PLN (co stanowi 100,00 % całkowitych kosztów projektu).
Termin realizacji od dnia 01 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.
Celem realizacji projektu jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego, co przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców. W ramach operacji zostanie rozbudowana siłownia zewnętrzna poprzez doposażenie jej w dodatkowe urządzenia do ćwiczeń, tj. twister, wahadło, wyciskanie leżąc i siedząc oraz narciarz – urządzenia, za pomocą których wzmacnia się siłę mięśni kończyn dolnych, brzucha oraz mięśni w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. Projekt sprawi, że więcej osób będzie mogło korzystać z niej równocześnie. Z siłowni korzystają i będą mogły korzystać zarówno osoby młode jak i seniorzy, a zakres ćwiczeń będzie bardziej różnorodny.
2) „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Winna Góra”
Wartość całkowita projektu wynosi 10 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 10 000,00 PLN (co stanowi 100,00 % całkowitych kosztów projektu).
Termin realizacji od dnia 01 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.
Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Winna Góra poprzez remont świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje społeczno – kulturalne.
W ramach operacji zostanie wyremontowana świetlica wiejska posadowiona we wsi Winna Góra, która spełnia funkcje społeczno-kulturalne poprzez położenie płytek na schodach zewnętrznych. Obecnie zniszczone schody wymagają pilnej naprawy, ponieważ nie tylko szpecą, lecz również stwarzają zagrożenie dla osób korzystających ze świetlicy. Powodują, iż jest to miejsce niezbyt sprzyjające spotkaniom.
3) „Altana ogrodowa w Zagórzu”
Wartość całkowita projektu wynosi 14 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 14 000,00 PLN (co stanowi 71,43 % całkowitych kosztów projektu).
Termin realizacji od dnia 01 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.
Projekt dotyczy budowy altany ogrodowej pełniącej funkcję rekreacyjną na terenie gminy Słupia, na którym mieści się Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności terenu, a także stworzenie miejsca spotkań lokalnej społeczności. Budowa altany przyczyni się do poprawy ładu przestrzennego, organizowania spotkań na świeżym powietrzu oraz zrzeszy mieszkańców sołectwa w różnym wieku. Poprawi się komfort użytkowania świetlicy sołeckiej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach przesyła ogłoszenie MRiRW w sprawie składania wniosków o udzielnie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% kosztów poniesionych w związku z BIOASEKURACJĄ gospodarstw utrzymujących świnie

OGŁOSZENIE_MINISTRA_ROLNICTWA_I_ROZWOJU_WSI (1)

Aktualna sytuacja epizootyczną dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świń w stadach świń oraz u dzików na terenie kraju.

PISMO PIWETZ.OZZ.5101.2.1.2021(25.1) UG

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID – 19

SZANOWNI PAŃSTWO,

MIESZKAŃCY GMINY SŁUPIA

 

         Uprzejmie informuję, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID – 19 w dniu 14 sierpnia 2021 r. tj. sobota w godz. 10.00 – 14.00 przy Urzędzie Gminy w Słupi zostanie podstawiony szczepieniobus.

         Osoby chętne na szczepienie szczepionką Johnson & Johnson mogą zgłaszać się do szczepieniobusa.

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Słupia

                                                                                                                      Mirosław Matulski

 

Starosta Skierniewicki i Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zapraszają na I Forum Gospodarcze 21 - 22 sierpnia 2021 r.-

Informacja

Urząd Gminy w Słupi informuje, iż w ramach treningu i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2021 roku, o godz. 17.00 zostanie nadany akustyczny sygnał alarmowy (syrena).
Sygnał alarmowy będzie nadawany w trybie ciągłym przez okres 1 minuty.

Informacja w sprawie zbiórki odpadów rolniczych

Gmina Słupia planuje zorganizowanie zbiórki odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii po kiszonkach, folii po sianokiszonkach, worków, po nawozach, worków po nawozach typu big-bag.

W związku z tym proszę rolników, którzy posiadają wymienione wyżej odpady o składanie wniosków do Urzędu Gminy w Słupi w terminie do 10 sierpnia 2021 roku.

Wójt Gminy Słupia

 /-/ Mirosław Matulski

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

Informacja dotycząca wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Szanowni   mieszkańcy 

Urząd Gminy w Słupi, przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie od dnia 2 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021r.  należy złożyć wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na II półrocze 2021 roku.

Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego 2021r. do dnia 31 lipca 2021r.

Wypłata zwrotu podatku będzie realizowana w terminie do 31 października 2021r. Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w całym kraju i konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności w tym ograniczenie wizyt w tutejszym Urzędzie preferowanym sposobem wypłaty będzie przelew na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. Dlatego tez uprzejmie prosimy o zaznaczanie we wniosku tego sposobu wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.

Wójt Gminy Słupia

/-/  Mirosław Matulski

 

« Poprzednie - Następne »