Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Wesołego Alleluja!

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Gminy w Słupi przypomina, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na 2021 rok zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady w miesiącach od kwietnia do października odbierane będą dwa razy w miesiącu.

Dla miejscowości Gzów, Modła, Słupia, Zagórze będzie to dodatkowy odbiór w każdą pierwszą środę miesiąca.

Dla miejscowości Bonarów, Krosnowa, Marianów, Nowa Krosnowa, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje będzie to dodatkowy odbiór w każdy pierwszy piątek miesiąca.

UWAGA!!! Bioodpady odbierane będą jedynie z tych nieruchomości, gdzie nie zadeklarowano ich kompostowania.

Już 1 Kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.

 

Spisem objęte są:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

 

Metody zbierania danych

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefonicznie.

Metoda obowiązkowa:

 • samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. W ramach tej metody Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.

Metody uzupełniające:

 • wywiad telefoniczny – przeprowadzany od 16 kwietnia wspierany programem komputerowym,
 • wywiad bezpośredni – przeprowadzany od 16 kwietnia przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

 

Zakres zbieranych danych:

 • charakterystyka demograficzna osób,
 • aktywność ekonomiczna osób,
 • poziom wykształcenia,
 • niepełnosprawność,
 • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
 • charakterystyka etniczno-kulturowa,
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

 

Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto  wbrew  obowiązkowi  odmawia  wykonania  obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 57 Ustawy o statystyce publicznej).

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.

Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS:  22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.

„Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupia

Wójt Gminy Słupia informuje, że Gmina Słupia zamierza złożyć wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu polegającego na montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii (tj. montaż instalacji fotowoltaicznych, piece na biomasę) na budynkach prywatnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane osoby o wypełnienie i złożenie zamieszczonych poniżej ankiet oraz umowy w Urzędzie Gminy w nieprzekraczalnym terminie od dnia 08 marca 2021 roku do dnia 12 marca 2021 roku.

Proszę o zapoznanie się z załączonym poniżej Regulaminem uczestnictwa w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Słupia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Słupia zastrzega, że projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania z Instytucją Zarządzającą umowy o dofinansowanie na realizację projektu ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz otrzymania przez Gminę Słupia dofinansowania na jego realizację.

Wysokość dofinansowania 85% kosztów netto (mieszkaniec ponosi następujące koszty: 15% kosztów inwestycji netto plus podatek Vat naliczony od 100% wartości inwestycji  plus wszystkie niezbędne koszty niekwalifikowane (tj. niezbędne do realizacji projektu lecz wykraczające poza katalog kosztów kwalifikowanych narzucony przez Instytucję Zarządzającą, przez co nie podlegających refundacji w ramach projektu związanych z zakupem i montażem wybranej instalacji wraz z kompletnym osprzętem na terenie zgłaszanej nieruchomości).

Okres realizacji projektu, w tym montażu instalacji planowany jest w latach 2022-2023, z zastrzeżeniem że okres realizacji może ulec zmianie i uzależniony jest od procedury oceny projektów dokonywanej i podpisywania umów o dofinansowanie na ich realizację przez Instytucję Zarządzającą.

 

WAŻNE INFORMACJE:

 • instalacje zamontowane w ramach projektu nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, działalności gospodarczej oraz agroturystyki.
 • w przypadku wystąpienia takiej działalności uczestnik musi zobowiązać się do odrębnego opomiarowania części budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej, rolniczej, agroturystycznej.
 • rozdzielenia instalacji i spisania odrębnej umowy z zakładem energetycznym lub zamontowania podlicznika należy dokonać najpóźniej przed podpisaniem umowy wewnątrz projektowej z Gminą i montażem instalacji.
 • uczestnicy projektu nie powinni posiadać jakichkolwiek zaległych (wymagalnych) zobowiązań finansowych wobec Gminy Słupia z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.
 • instalacje fotowoltaiczne nie mogą być montowane na dachach pokrytych eternitem.

Do wypełnienia ankiet potrzebne są m.in.:

 • dokument, z którego wynika prawo własności nieruchomości;
 • dane o ilości zużycia energii za 2020 rok (kopia ostatniego rachunku za prąd);
 • numer ewidencyjny nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja;
 • dane dot. istniejącego kotła w budynku;
 • dane dot. konstrukcji dachu.

Ankiety powinny zawierać rzetelne dane, w szczególności faktyczne roczne zużycie prądu i w miarę dokładną powierzchnię dachu przeznaczoną pod montaż instalacji.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem www.slupia.com.pl w zakładce Strona główna

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 46 831 55 91.

 

Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1A

Załacznik Nr 1B

Załącznik Nr 2

Powierzchnia dachu potrzebna do montażu instalacji fotowoltaicznej

Szacowany koszt instalacji fotowoltaicznej

Informacja o planowanych przerwach w dostawie wody

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy w Słupi informuje o planowanych przerwach w dostawie wody w godzinach 9.00 – 14.00 dla wsi Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Marianów, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje zgodnie z poniższym harmonogramem:

Luty – 18.02.2021

Marzec – 18.03.2021

Kwiecień – 15.04.2021

Maj – 20.05.2021

Czerwiec  – 17.06.2021

Lipiec – 15.07.2021

Sierpień – 19.08.2021

Wrzesień – 16.09.2021

Październik – 21.10.2021

Listopad – 18.11.2021

Grudzień – 16.12.2021

Planowane wyżej wyłączenia spowodowane są koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych na stacji uzdatniania wody w Winnej Górze.

Za utrudnienia przepraszamy.

Odbiór azbestu w 2021 roku

Urząd Gminy w Słupi informuje, że trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie odbioru i utylizacji azbestu.
W związku z powyższym osoby posiadające zdeponowane odpady azbestowe oraz planujące jego zdjęcie do dnia 30 czerwca 2021 r. zobowiązane są powiadomić tutejszy urząd o ilości posiadanych odpadów azbestowych do dnia 28 lutego 2021 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w tutejszym urzędzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub pod nr tel. (46) 831-55-91 wew. 12

Wójt Gminy Słupia
Mirosław Matulski

Nowe terminy składania wniosków na okres świadczeniowy 2021/2022

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał  od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego i uzyskania prawa do świadczenia na nowy okres rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać  już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 • Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. – co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
 • W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało,   że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm::

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,

w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Informacja o zapewnieniu bezpłatnego transportu na szczepienia

SZANOWNI PAŃSTWO,

MIESZKAŃCY GMINY SŁUPIA

Od niemal roku walczymy z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Wprawdzie staramy się minimalizować ryzyko rozwoju zakażeń, chroniąc tym samym siebie oraz bliskich, to jednak do przezwyciężenia niebezpieczeństwa wciąż daleka i wymagająca droga. To obecnie kluczowe wyzwanie.

Moim priorytetem, jako Wójta Gminy Słupia, jest zadbanie o Państwa bezpieczeństwo w ścisłej współpracy z administracją Wojewody Łódzkiego.

Obecnie chcąc jak najskuteczniej wesprzeć akcję przeciw COVID-19, działając w porozumieniu ze służbami Wojewody Łódzkiego, mamy możliwość zapewnienia Państwu bezpłatnego transportu na szczepienia.

Transport powinien być przeznaczony dla osób:

 • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
 • mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień w Przychodni Lekarzy Rodzinnych NZOZ w Słupi.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w dotarciu na szczepienie, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 511-447-135.

Wystarczy podać termin szczepienia, a odpowiedni samochód Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi przyjedzie pod Państwa dom. Po zaszczepieniu zostaną Państwo odwiezieni do domu.  

 

 Wójt Gminy Słupia

 Mirosław Matulski

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi przypomina o konieczności odśnieżania chodników

Ośnieżanie chodników to obowiązek wynikający z ustawy z dn. 13 września 1996 r. – o utrzymaniu porządku w gminach.
Przypominamy, że Właściciel nieruchomości jest opowiedziany za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości. Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania.

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli więc chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości.

« Poprzednie - Następne »