Informacja dla mieszkańców wsi Krosnowa, Nowa Krosnowa i Słupia

 
WNIOSEK o przystąpienie do projektu realizowanego w ramach programu priorytetowego wykonanie podłączeń kanalizacyjnych
Uchwała Nr VIII 44 2019 Rady Gminy Słupia z dnia 28 06 2019

Podziękowania – Dożynki Powiatowe Słupia2019

Informacja o zawartych umowach na realizację małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich

Wójt Gminy Słupia – Pan Mirosław Matulski informuje, iż w dniu 19 czerwca 2019 roku zawarł umowy z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa na realizację małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, w terminie od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku.

1) Umowa Nr 388/RŚ/19 dot. projektu pn: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzów”.

Wartość całkowita projektu wynosi 10 625,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 10 000,00 PLN (co stanowi 94,12% całkowitych kosztów projektu) pozostała kwota 625,00 PLN stanowi wkład własny gminy.

Termin realizacji od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku.

Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Gzów poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje społeczno – kulturalne. Realizacja operacji przyczyni się do lepszej organizacji spotkań mieszkańców, integracji mieszkańców, a także do wzmocnienia więzi międzypokoleniowej mieszkańców miejscowości Gzów. Ponadto operacja będzie wpływać na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, a także na wzrost atrakcyjności miejscowości oraz aktywizację jej mieszkańców. Mieszkańcy spędzając wspólnie czas będą się integrować wokół wspólnych działań oraz nawiązywać i wzmacniać więzi społeczne. Operacja przyczyni się do poszerzenia kręgu zainteresowań, umiejętności oraz mobilizowania społeczności lokalnej do aktywnego wykorzystania czasu wolnego. Poprzez podjęcie takiej inicjatywy chcemy budować poczucie tożsamości lokalnej. Projekt będzie realizowany przez sołectwo Gzów wspólnie z Gminą Słupia. Wyposażenie świetlicy przyczyni się do wykorzystania zasobów kulturalnych społeczności lokalnej, a także do promocji miejscowości. W ramach projektu zostanie zakupionych 125 sztuk krzeseł świetlicowych.

2) Umowa Nr 389/RŚ/19 dot. projektu pn: Strefa wypoczynku dla wszystkich pokoleń – budowa siłowni zewnętrznej  przy boisku sportowym w miejscowości Słupia”.

Wartość całkowita projektu wynosi 11 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 10 000,00 PLN (co stanowi 90,91% całkowitych kosztów projektu) pozostała kwota 1 000,00 PLN stanowi wkład własny gminy.

Termin realizacji od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku.

Celem realizacji projektu jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego, co przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców. Celem projektu jest budowa siłowni zewnętrznej dla aktywnych mieszkańców sołectwa Słupia. Miejsce to przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na rozwój pod względem rekreacyjnym i zaspokoi potrzeby społeczne mieszkańców. Oferowane urządzenia są niezbędnym wyposażeniem miejsc do spędzania czasu na wolnym powietrzu. Urządzenia przeznaczone będą dla wszystkich lubiących aktywny wypoczynek. Są doskonałym uzupełnieniem dla osób uprawiających Nordic Walking, wzmacniają mięśnie i zwiększają kondycję osób ćwiczących. Realizacja projektu na pewno poprawi samopoczucie i kondycję mieszkańców oraz zaktywizuje mieszkańców zarówno młodych, jak i starszych do wspólnych działań.

3) Umowa Nr 390/RŚ/19 dot. projektu pn: Aktywizacja mieszkańców poprzez remont łazienki oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagórze”.

Wartość całkowita projektu wynosi 10 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 10 000,00 PLN (co stanowi 100,00% całkowitych kosztów projektu).

Termin realizacji od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku.

Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Zagórze poprzez remont łazienki oraz doposażenie świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje społeczno – kulturalne. Realizacja operacji przyczyni się do lepszej organizacji spotkań mieszkańców, integracji mieszkańców, a także do wzmocnienia więzi międzypokoleniowej mieszkańców miejscowości Zagórze. Ponadto operacja będzie wpływać na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, a także wpłynie na wzrost atrakcyjności miejscowości oraz aktywizację jej mieszkańców. Realizacja projektu poprawi warunki aktywnego spędzania czasu wolnego, co przyczyni się do poprawy relacji mieszkańców. Dzięki przedmiotowej operacji, mieszkańcy spędzając wspólnie czas będą się integrować wokół wspólnych działań oraz nawiązywać i wzmacniać więzi społeczne. Ponadto operacja przyczyni się do poszerzenia kręgu zainteresowań, umiejętności oraz mobilizowania społeczności lokalnej do aktywnego wykorzystania czasu wolnego. Operacja będzie realizowana przez sołectwo Zagórze wspólnie z Gminą Słupia. Realizacja zadania przyczyni się również do promocji miejscowości.

Realizacja powyższych projektów umożliwi mieszkańcom działania na rzecz aktywizacji i integracji przez cały rok. Budynki należące do Gminy Słupia, dzięki uzyskanym dofinansowaniom stają się atrakcyjniejsze zarówno dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających naszą Gminę.

Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matuski

Komunikat

Uprzejmie informujemy, iż w ramach treningu i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2019 roku, o godz. 17.00 nadanie zostanie sygnał akustyczny sygnał alarmowy (syrena).

Sygnał alarmowy będzie nadawany w trybie ciągłym przez okres 1 minuty.

Informacja Wójta Gminy Słupia

Rolnicy i producenci rolni, u których w gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy, mogą składać w Urzędzie Gminy w Słupi wnioski o oszacowanie szkód w terminie do 18.07.2019 r.

Do wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, który został złożony do ARiMR w 2019 r.

Przyjmowane będą jedynie kompletne wnioski wraz z załącznikami zawierające dane zgodne z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich, który został złożony do ARiMR w 2019 r.

Poniżej odnośniki do strony internetowej IUNG w Puławach, który prowadzi System Monitoringu Suszy Rolniczej.

Mapa kategorii glebowych: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Raporty: http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

System powiadomień o terminach płatności i zaległościach podatkowych

Wójt Gminy Słupia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, uprzejmie informuje, że planowane jest wprowadzenie SMS-owego oraz e-mail-owego systemu informowania podatników o terminie płatności (zapłaty) oraz o zaistniałych zaległościach w zobowiązaniach takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych, czynsz, zapłata za zużytą wodę i ścieki oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z tym, każdy, kto wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego lub e-maila w bazie Urzędu Gminy w Słupi, będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (sms) lub e-maile przypominające o terminie płatności (zapłaty) należności, a także o powstałych zaległościach z ww. tytułów. Jeżeli zobowiązany uiści zaległość w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej (sms) lub e-maila, to uniknie kosztów upomnienia.

Wójt Gminy Słupia zachęca zatem zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia – zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu otrzymywania wymienionych wyżej powiadomień. Oświadczenie można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Słupi w godzinach jego pracy, przesłać listownie lub za pośrednictwem platformy e-puap. Druk oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w Słupi oraz na stronie internetowej www.slupia.com.pl.

Szkolenie z wypełniania e-wniosku o dopłaty bezpośrednie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje szkolenie dotyczące wypełnienia e-wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2019 rok, które odbędzie się 27.02.2019 r. (środa) w Urzędzie Gminy w Słupi (sala konferencyjna) o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do wypełnienia ankiet

Zachęcamy do wypełnienia ankiet badających poziom satysfakcji mieszkańców oraz funkcjonowania LGD Gniazdo.

Aby przejść do ankiet należy kliknąć w poniższy link:

Czyste powietrze

Informacja na programu „Czyste Powietrze”

Gmina Słupia przypomina, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyjmuje wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku rodzinnego.

Maksymalna kwota dotacji:

Korzystając z programu można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszt realizacji inwestycji przekroczy 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszy projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe),

docieplenie przegród budynku,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

dotacja,

pożyczka.

Nabór wniosków:

prowadzony jest w trybie ciągłym,

wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Fundusz,

terminy składania i rozpatrywania wniosków będą zamieszczone na stronie Funduszu.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ .

Informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są również na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi http://www.wfosigw.lodz.pl/czyste_powietrze.php .

« Poprzednie - Następne »