Dotacja na wymianę pieca

Ankieta dotycząca wymiany pieców C.O. na terenie Gminy Słupia

Prezentacja Gmina Słupia

Odbiór odpadów komunalnych w 2020 roku

W 2020 roku terminy odbioru odpadów komunalnych nie uległy zmianie i będzie następował w każdą trzecią środę miesiąca dla miejscowości: Gzów, Modła, Słupia, Zagórze, w każdy trzeci czwartek miesiąca dla wsi: Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Marianów, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje. Z informacji otrzymanych od mieszkańców wynika, że omyłkowo otrzymali błędne kalendarzyki z terminami odbierania śmieci. W związku z tym, poniżej zamieszczamy prawidłowy harmonogram. Mieszkańcy otrzymają również poprawioną informację od firmy EKO-REGION.

Poniżej harmonogram odbioru dla poszczególnych miejscowości:

odbiory w III środy miesiąca

Gzów, Modła, Słupia, Zagórze

odbiory w III czwartki miesiąca

Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Marianów, Podłęcze, Winna Góra,

Wólka-Nazdroje

Śmieci zbierane będą w godzinach od 6.00 do 20.00.

 

Przypominamy również, że w okresie od listopada do marca z brązowych pojemników odbierany będzie popiół pochodzący z palenisk domowych. W pozostałe miesiące w pojemnikach tych należy wystawiać odpady bio.

Więcej informacji na stronie https://slupia.com.pl/gospodarka-odpadami-komunalnymi/.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! Obowiązkowy wpis do BDO

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Dzięki rejestracji do BDO możliwe jest gromadzenie danych związanych z gospodarką odpadami oraz spełnienie przez przedsiębiorców dodatkowych obowiązków. Od 2020 roku rejestr ten zostanie rozbudowany o kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej.

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska aby przeciwdziałać nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarowania odpadami. Do końca roku podmioty, które wprowadzają na rynek m.in. produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami są zobowiązani do rejestracji do BDO. Podobnie jest z podmiotami, które prowadzą firmy handlu detalicznego lub hurtowego i oferują reklamówki.

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które:

 – wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;

– wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;

– producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Oznacza to, że obowiązek ten może dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które wykonują któreś z powyższych czynności.

Rejestracja do BDO może być konieczna w przypadku podatników, którzy prowadzą m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne, firmy świadczące usługi budowlane, gabinety stomatologiczne, a także zakłady mechaniki pojazdów samochodowych czy zakłady fotograficzne i drukarskie.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) prowadzona jest przez marszałków województw.

Druki wniosków oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego oraz na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: https://bdo.mos.gov.pl/.

Uwaga Rolnicy!

Trwa nabór wniosków o odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folii po kiszonkach, sianokiszonkach, worków, worków po nawozach, worków po nawozach typu big-bag.
Sprawa jest pilna, ponieważ Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie odbioru tych odpadów do NFOŚiGW.
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wniosków do dnia 12 listopada br.
Wzór wniosków dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.slupia.com.pl

Inwentaryzacja folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Szkolenie – Łódzki ośrodek Doradztwa Rolniczego

Fundusz sołecki na 2020 rok – terminy zebrań wiejskich

Informacja dla mieszkańców wsi Krosnowa, Nowa Krosnowa i Słupia

 
WNIOSEK o przystąpienie do projektu realizowanego w ramach programu priorytetowego wykonanie podłączeń kanalizacyjnych
Uchwała Nr VIII 44 2019 Rady Gminy Słupia z dnia 28 06 2019

Podziękowania – Dożynki Powiatowe Słupia2019

Informacja o zawartych umowach na realizację małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich

Wójt Gminy Słupia – Pan Mirosław Matulski informuje, iż w dniu 19 czerwca 2019 roku zawarł umowy z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa na realizację małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, w terminie od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku.

1) Umowa Nr 388/RŚ/19 dot. projektu pn: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzów”.

Wartość całkowita projektu wynosi 10 625,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 10 000,00 PLN (co stanowi 94,12% całkowitych kosztów projektu) pozostała kwota 625,00 PLN stanowi wkład własny gminy.

Termin realizacji od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku.

Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Gzów poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje społeczno – kulturalne. Realizacja operacji przyczyni się do lepszej organizacji spotkań mieszkańców, integracji mieszkańców, a także do wzmocnienia więzi międzypokoleniowej mieszkańców miejscowości Gzów. Ponadto operacja będzie wpływać na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, a także na wzrost atrakcyjności miejscowości oraz aktywizację jej mieszkańców. Mieszkańcy spędzając wspólnie czas będą się integrować wokół wspólnych działań oraz nawiązywać i wzmacniać więzi społeczne. Operacja przyczyni się do poszerzenia kręgu zainteresowań, umiejętności oraz mobilizowania społeczności lokalnej do aktywnego wykorzystania czasu wolnego. Poprzez podjęcie takiej inicjatywy chcemy budować poczucie tożsamości lokalnej. Projekt będzie realizowany przez sołectwo Gzów wspólnie z Gminą Słupia. Wyposażenie świetlicy przyczyni się do wykorzystania zasobów kulturalnych społeczności lokalnej, a także do promocji miejscowości. W ramach projektu zostanie zakupionych 125 sztuk krzeseł świetlicowych.

2) Umowa Nr 389/RŚ/19 dot. projektu pn: Strefa wypoczynku dla wszystkich pokoleń – budowa siłowni zewnętrznej  przy boisku sportowym w miejscowości Słupia”.

Wartość całkowita projektu wynosi 11 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 10 000,00 PLN (co stanowi 90,91% całkowitych kosztów projektu) pozostała kwota 1 000,00 PLN stanowi wkład własny gminy.

Termin realizacji od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku.

Celem realizacji projektu jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego, co przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców. Celem projektu jest budowa siłowni zewnętrznej dla aktywnych mieszkańców sołectwa Słupia. Miejsce to przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na rozwój pod względem rekreacyjnym i zaspokoi potrzeby społeczne mieszkańców. Oferowane urządzenia są niezbędnym wyposażeniem miejsc do spędzania czasu na wolnym powietrzu. Urządzenia przeznaczone będą dla wszystkich lubiących aktywny wypoczynek. Są doskonałym uzupełnieniem dla osób uprawiających Nordic Walking, wzmacniają mięśnie i zwiększają kondycję osób ćwiczących. Realizacja projektu na pewno poprawi samopoczucie i kondycję mieszkańców oraz zaktywizuje mieszkańców zarówno młodych, jak i starszych do wspólnych działań.

3) Umowa Nr 390/RŚ/19 dot. projektu pn: Aktywizacja mieszkańców poprzez remont łazienki oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagórze”.

Wartość całkowita projektu wynosi 10 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 10 000,00 PLN (co stanowi 100,00% całkowitych kosztów projektu).

Termin realizacji od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku.

Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Zagórze poprzez remont łazienki oraz doposażenie świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje społeczno – kulturalne. Realizacja operacji przyczyni się do lepszej organizacji spotkań mieszkańców, integracji mieszkańców, a także do wzmocnienia więzi międzypokoleniowej mieszkańców miejscowości Zagórze. Ponadto operacja będzie wpływać na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, a także wpłynie na wzrost atrakcyjności miejscowości oraz aktywizację jej mieszkańców. Realizacja projektu poprawi warunki aktywnego spędzania czasu wolnego, co przyczyni się do poprawy relacji mieszkańców. Dzięki przedmiotowej operacji, mieszkańcy spędzając wspólnie czas będą się integrować wokół wspólnych działań oraz nawiązywać i wzmacniać więzi społeczne. Ponadto operacja przyczyni się do poszerzenia kręgu zainteresowań, umiejętności oraz mobilizowania społeczności lokalnej do aktywnego wykorzystania czasu wolnego. Operacja będzie realizowana przez sołectwo Zagórze wspólnie z Gminą Słupia. Realizacja zadania przyczyni się również do promocji miejscowości.

Realizacja powyższych projektów umożliwi mieszkańcom działania na rzecz aktywizacji i integracji przez cały rok. Budynki należące do Gminy Słupia, dzięki uzyskanym dofinansowaniom stają się atrakcyjniejsze zarówno dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających naszą Gminę.

Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matuski

Komunikat

Uprzejmie informujemy, iż w ramach treningu i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2019 roku, o godz. 17.00 nadanie zostanie sygnał akustyczny sygnał alarmowy (syrena).

Sygnał alarmowy będzie nadawany w trybie ciągłym przez okres 1 minuty.

« Poprzednie - Następne »