Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

***

Budowa mikroinstalacji prosumenkich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Słupia

W dniu 6 listopada 2017 r. Wójt Gminy Słupia podpisał z Województwem Łódzkim umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenkich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Słupia”. Wniosek na realizację zadania został złożony przez gminę we wrześniu 2016 r. W ramach projektu na terenie wszystkich miejscowości naszej gminy zostanie zamontowanych 42 paneli fotowoltaicznych oraz 1 gruntowa pompa ciepła. Gmina otrzyma dofinansowanie z UE w wysokości 79% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Cel główny projektu:

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, skutkujące poprawą stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Cele szczegółowe projektu:

 • wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy,
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
 • poprawa jakości powietrza dzięki ograniczeniu niskiej emisji powierzchniowej i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i pyłów w Gminie,
 • pozyskanie środków unijnych na realizację inwestycji,
 • spadek zużycia paliw kopalnianych służących ogrzaniu budynków oraz wzrost oszczędności wytworzonej energii,
 • przyspieszenie inwestycji poprawiających jakość środowiska naturalnego w gminie w tym głównie związanych z ochrona powietrza,
 • zmniejszenie obciążenia budżetu gminy poprzez spadek kosztów eksploatacyjnych budynków gminnych,
 • zmniejszenie obciążenia budżetów gospodarstw domowych – mniejsze koszty związane z zakupem energii,
 • poprawa warunków życia mieszkańców regionu,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię z obecnych źródeł,
 • zaoszczędzenie zasobów naturalnych gminy,
 • wzrost prestiżu i znaczenia budynków użyteczności publicznej na tle województwa dzięki polepszeniu jakości infrastruktury,
 • wzrost aktywności i spójności społeczności lokalnej,
 • dostosowanie się do norm prawnych obowiązujących w zakresie jakości powietrza i emisji zanieczyszczeń,
 • wzrost wiedzy mieszkańców z zakresu ochrony środowiska i wykorzystania OZE,
 • wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy  projektu obejmuje:

 • Instalacje fotowoltaiczne – 42
 • Gruntowa pompa ciepła – 1

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii na terenie gminy Słupia, skutkujące poprawą stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Grupą docelową projektu są wszyscy mieszkańcy gminy Słupia, oraz pośrednio mieszkańcy regionu łódzkiego.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do redukcji emisji CO2 do powietrza. Nastąpi poprawa jakości powietrza, co wpłynie na komfort życia w regionie łódzkim.


W miesiącu kwietniu 2018 roku gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania p.n. „Budowa mikroinstalacji prosumenkich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Słupia”. Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 29 maja 2018 r. Wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta Firmy EKO-PRIME HALINA SUSIK, ul.  Jana Susika 3, 97-226 Żelechlinek z ceną brutto 1 160 499,00 PLN. Firma na zadanie udzieliła 7-letniej gwarancji. W dniu 27 lipca podpisana została z firmą umowa na realizację projektu. Panele fotowoltaiczne oraz gruntowa pompa ciepła powinny być zamontowane do 31 sierpnia 2018 r.