System powiadomień o terminach płatności i zaległościach podatkowych

Wójt Gminy Słupia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, uprzejmie informuje, że planowane jest wprowadzenie SMS-owego oraz e-mail-owego systemu informowania podatników o terminie płatności (zapłaty) oraz o zaistniałych zaległościach w zobowiązaniach takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych, czynsz, zapłata za zużytą wodę i ścieki oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z tym, każdy, kto wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego lub e-maila w bazie Urzędu Gminy w Słupi, będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (sms) lub e-maile przypominające o terminie płatności (zapłaty) należności, a także o powstałych zaległościach z ww. tytułów. Jeżeli zobowiązany uiści zaległość w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej (sms) lub e-maila, to uniknie kosztów upomnienia.

Wójt Gminy Słupia zachęca zatem zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia – zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu otrzymywania wymienionych wyżej powiadomień. Oświadczenie można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Słupi w godzinach jego pracy, przesłać listownie lub za pośrednictwem platformy e-puap. Druk oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w Słupi oraz na stronie internetowej www.slupia.com.pl.